اگر كودك كابوس‌هاي متفاوت و پراكنده مي‌بيند، جاي نگراني نيست اما اگر يك كابوس براي كودك تكرار مي شود با يك روانشناس مشاوره كنيد.
 
اگر كودك كابوس‌هاي متفاوت و پراكنده مي‌بيند، جاي نگراني نيست اما اگر يك كابوس براي كودك تكرار مي شود با يك روانشناس مشاوره كنيد.

دكتر صفري، روانشناس به باشگاه خبرنگاران گفت: كودكي سني است كه مغز در آن به بي نظمي و به هم ريختگي دچار مي‌شود و در نتيجه، كودك مدام كابوس‌ مي‌بيند البته در صورتي كه كابوس‌هاي كودك متفاوت و پراكنده باشد جاي نگراني نيست.
وي ادامه داد: بهترين راه اين است كه از كودك بخواهيد كابوس‌ خود را نقاشي و داستان آن را برايتان تعريف كند اگر چيزي معني نداشت، سعي نكنيد بي مورد به آن معني ببخشيد اما در صورتي كه كابوس‌ها مداوم تكرار شدند با يك روانشناس مشاوره كنيد.
اين روانشناس گفت: شناخت ترس‌هاي كودك در مراحل مختلف زندگي به والدين كمك مي‌كند فرزندان خود را آرام كنند. هرگز به ترس‌هاي كودكتان نخنديد و سعي كنيد به وي بفهمانيد كه كنارش هستيد و از وي حمايت مي‌كنيد.