دهان و دندان

با دندان های زرد چه کنیم؟
آدامس به جای مسواک!؟
پنیر