ماکارونی و پاستا

پاستای گیاهی مخصوص گیاهخوران
پاستای فرمی با پنیر