تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با روزنامه و پارچه
تزیین تخم مرغ سفره هفت سین یکی از بهترین کارهایی است که برای شروع سال جدید انجام می دهیم. این بار برای تزیین تخم مرغ سفره هفت سین از ایده جدید استفاده کرده و تخم مرغ های سفره هفت سین را با پارچه و روزنامه تزیین کنید.

 تخم مرغ سفره هفت سین را با روزنامه و پارچه تزیین کنید

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با روزنامه - مدل شماره 1

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با روزنامه - مدل شماره 1

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با پارچه - مدل شماره 2

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با پارچه - مدل شماره 2

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با پارچه - مدل شماره 3

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با پارچه - مدل شماره 3

 

 

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با روزنامه - مدل شماره 4

تزیین تخم مرغ سفره هفت سین با روزنامه - مدل شماره 4

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ