برای زیباتر ایستادن شلوار بهتر است در هنگام اتو کشیدن آن، از راه حل ما استفاده کنید.
حفظ خط اتوی شلوار:
برای اینکه شلوار شما خط اتوی خوبی داشته باشد در محل خط انداختن شلوار صابون بکشید و سپس اتو کنید.
 
 
 
 تهیه و تدوین: گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع: کوتاه و پر فایده برای خانمها