هندوانه شب یلدای تان را متفاوت، لوکس و زیبا تزیین کنید!!
شب یلدا یا شب چله یکی از بلندترین شبها برای ایرانیان است. هندوانه و انار دو میوه اصلی و پای ثابت شب یلدا هستند. این بار هندوانه شب یلدای تان را متفاوت و لوکس تزیین کنید.

 تزیین هندوانه شب چله

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 1

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 1

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 2

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 2

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 3

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 3

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 4

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 4

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 5

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 5

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 6

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 6

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 7

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 7

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 8

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 8

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 9

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 9

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 10

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 10

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 11

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 11

 

 

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 12

تزیینات متفاوت و لوکس هندوانه برای شب یلدا - شماره 12

 

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
اختصاصی سیمرغ

 

 

Save