بهتر است در زندگی مشترک یکدیگر را با القاب زیبا و دلنشین خطاب کنیم و با بردباری و تحمل به انتظار هم بنشینیم

معنی ازدواج چیست؟
 
 
همیشه با هم بودن
**********
 
 
 
داشتن یک هدف در زندگی
**********
 
 
یکدیگر را با القاب زیبا و دلنشین خطاب کردن
**********
 
 
با هم به خرید رفتن
**********
 
 
یک کانال تلویزیون را نگاه کردن
**********
 
 
وقتی به خونه میاد ،دمپایی ها را برایش آوردن
**********
 
 
مثل دو تا آدم عاقل درباره مشکلات تبادل نظر کردن
**********
 
 
فقط به او فکر کردن
**********
 
 
با بردباری و تحمل به انتظار هم نشستن
**********