ازدواج با ربات‌ها نخستين گام در جهت پيدايش زناشويي مصنوعي است و اين مساله با شبيه شدن روزافزون ربات‌ها به انسان‌ها محقق‌ مي‌شود.
هشدار درباره تمايل به ازدواج با ربات‌ها!
يك محقق انگليسي با اشاره به رشد فزاينده دانش رباتيك از بروز پديده‌اي جديد به نام ازدواج با ربات‌ها در آينده خبر داد.
به گزارش ايسنا ، ديويد لوي، محقق انگليسي در رشته هوش مصنوعي در پايان نامه خود با عنوان روابط صميمانه با همسران مصنوعي نوشته است كه روندهاي رو به جلو در زمينه دانش رباتيك روزي به ساخت ربات‌هايي منتهي خواهد شد كه به زعم برخي، همسران مناسبي براي انسان‌ها خواهند بود!
وي گفت:من پيش‌بيني مي‌كنم كه تا سال 2050 ايالت ماساچوست آمريكا نخستين ايالتي باشد كه در آن ازدواج با ربات‌ها رسميت پيدا مي‌كند!
به باور اين پژوهشگر،  ازدواج با ربات‌ها نخستين گام در جهت پيدايش زناشويي مصنوعي است و اين مساله با شبيه شدن روزافزون ربات‌ها به انسان‌ها محقق‌ مي‌شود.
او اظهار كرد: پرسش اين نيست كه آيا اين پديده‌اي اتفاق مي‌افتد يا نه بلكه به عقيده من زودتر از آنچه كه بتوان تصور كرد روزي چنين پيوندي حاصل مي‌شود!
وي در عین حال خاطرنشان كرد: رواج ازدواج با ربات‌ها گونه‌اي متفاوت از سوءاستفاده‌هاي جنسي و جنايات مرتبط با آن را به وجود مي‌آورد.