روابط پیش از ازدواج

برای ازدواج دنبال نیمه گمشده تان نباشید!
این دروغگوهای عاشق پیشه گول تان نزنند!
از ازدواج با این افراد منصرف شوید