روابط پیش از ازدواج

این دروغگوهای عاشق پیشه گول تان نزنند!
از ازدواج با این افراد منصرف شوید