شب یلدا ناخن های تان را با این رنگ لاک طراحی کنید
قرمز یکی از رنگ های اصلی جشن شب یلدای ما ایرانیان است. به همین خاطر به شما پیشنهاد می کنیم برای شب یلدا ناخن های تان را با لاک قرمز طراحی کنید.

مدل طراحی ناخن برای شب یلدا

رنگ قرمز، رنگا نار و سیب شب یلدا است و به همین بهانه به شما پیشنهاد می کنیم از طراحی ناخن به رنگی قرمز برای شب یلدای امسال تان استفاده کنید.

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 1

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 1

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 2

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 2

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 3

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 3

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 4

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 4

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 5

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 5

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 6

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 6

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 7

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 7

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 8

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 8

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 9

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 9

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 10

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 10

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 11

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 11

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 12

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 12

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 13

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 13

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 14

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 14

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 15

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 15

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 16

طراحی ناخن قرمز رنگ برای شب یلدا - عکس شماره 16

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
Seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ