خندتون میگیره اگه بدونین. . .

  ۱- يک اقتصاددان به همراه يک فيزيک دان و يک شيميدان در يک جزيره گير افتاده بودند و چيزي براي خوردن نداشتند. يک تن ماهي در کنار ساحل مي بينند. فيزيکدان مي گويد "اجازه دهيد تن را با يک سنگ باز کنيم". شيميدان مي گويد که "آتشي روشن کنيم و اول تن را گرم کنيم". اقتصاددان مي گويد "فرض کنيم که ما يک در بازکن داريم و...". ( پل ساموئلسن)
 2- يک اقتصاددان کارشناسي است که فردا مي فهمد چرا چيزي که او ديروز پيش بيني کرده بود امروز اتفاق نيافتاده است.
3- مطالعه علم اقتصاد معمولا نشان مي دهد که بهترين زمان براي خريد هر چيزي سال گذشته بوده است.
4- اگر همه اقتصاددانان با هم موافق باشند هرگز به نتيجه اي نخواهند رسيد.
5- آيا مي خواهيد عقيده يک اقتصاددان مشهور را در مورد حسادت به شما بگويم؟ حسادت يعني وجود محروميت (هنري بک).
6- به نقل از مرحوم دکتر حسين عظيمي ( که من شخصا او را بسيار دست دارم): اقتصاددانان از مردم پول مي گيرند تا به آنها بگويند چرا فقير هستند.