پربیننده های سیمرغ
سواستفاده جنسی لی لی آلن
لی لی آلن خواننده ادعا کرد که از سوی یکی از مجریان صنعت موسیقی مورد سواستفاده جنسی قرار گرفته است