کارتون روز: منتظر گران شدن تخم مرغ باشید
آزاد شدن صادرات تخم‌مرغ و نگرانی در خصوص نوسان بازار، سوژه کارتونی از ابوالفضل رحیمی در «نیش‌خط» شد.

بذارین این تخم‌مرغ برامون بمونه!


آزاد شدن صادرات تخم مرغ

آزاد شدن صادرات تخم مرغگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح ابوالفضل رحیمی