شوخی یک مجله با حداد و عارف
مجله «خط‌خطی» شماره بهمن‌ماه خود را با طرح روی جلد جالبی منتشر کرده است.

مجله خط‌خطی شماره بهمن‌ماه

 

منبع: ایلنا