سن نامناسب برای ازدواج دختران!
یک مقام مسئول گفته است برای سن ازدواج دختران سقف تعیین شود.

باید برای سن ازدواج دختران سقف تعیین شود

کارتون: سن ازدواج دختران!
 
 
منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه