حراج دردناک سبزه و ماهی قرمز
در حاشیه حمله ماموران شهرداری به دستفروشان.
 
حمله ماموران شهرداری به دستفروشان

حمله ماموران شهرداری به دستفروشان
حمله ماموران شهرداری به دستفروشان
 
منبع: روزنامه شهروند