شیوه جدید برای کسب رای!
تبلیغات فرایند طبیعی معرفی کاندیداها است که توسط ستادهای انتخاباتی یا نامزدها و هواداران آن‌ها در طول دوران مجاز تبلیغاتی انجام می‌شود، اما ضد‌تبلیغات یک برنامه‌ی روانی است که ممکن است ناشیانه ‌یا عمدا توسط یک نامزد یا هواداران او انجام شود.

 کسب رای برای انتخابات

entekhabat_659.jpg

 

منبع: روزنامه شهروند