این کاریکاتور حداد عادل فوق العاده است
به بهانه توئیت حداد عادل در تشکر از کسانی که موضوع ناکامی انتخاباتی او را دستمایه طنز قرار داده اند.

آقای حداد عادل مگه توییتر فیلتر نیست؟؟؟

 

آقای حداد عادل از چه فیلتر شکنی استفاده میکنید؟

آقای حداد عادل از چه فیلتر شکنی استفاده میکنید؟

 

منبع: قانون