قدرت خرید بازنشستگان به این روز افتاده
در حاشیه کاهش قدرت خرید بازنشستگان.

قدرت خرید بازنشستگان

 

800249_477.jpg

 

منبع: روزنامه شرق