اگر دلش را دارید این نقاشی از مادر را ببینید
 نقاشی بینظیر بزرگمهر حسین پور در تعریف مادر

مادر... مادر...

 نقاشی بینظیر بزرگمهر حسین پور در تعریف مادر

 نقاشی بینظیر بزرگمهر حسین پور در تعریف مادر

 

منبع: ارسالی کاربران