بفرمایید آب با طعم قورباغه!
در حاشیه انتشار خبر نوشیدن آب با طعم قورباغه در نوشهر!

نوشیدن آب با طعم قورباغه در نوشهر! 

نوشیدن آب با طعم قورباغه در نوشهر

نوشیدن آب با طعم قورباغه در نوشهر

 

منبع: روزنامه شهروند