سرقت از دیوار مهربانی
روزنامه وقایع اتفاقیه؛ کارتون: سرقت از دیوار مهربانی! را منتشر کرد.

سرقت از دیوار مهربانی

divarmehrabani_218.jpg

 

منبع:روزنامه وقایع اتفاقیه