اینم وضعیت گشت نامحسوس ما
احسان گنجی این کارتون را در صفحه طنز روزنامه قانون منتشر کرده است.

اینم گشت نامحسوس!

838567_888.jpg

اینم وضعیت گشت نامحسوس ما

 

منبع: روزنامه قانون