مدلینگ ممنوع
 همه انسان عاشق زیبایی و شهرت هستند و دوست دارند دیده شوند؛ اما مهم این است که به چه قیمت می خواهند دیده شوند و در مقابل دیده شدند چه چیزهایی را از دست می دهند.

 کمی فکر کافیست خانم عزیز

مدلینگ ممنوع

مدلینگ ممنوع


منبع: نوآوران