بیاین سلفی خطرناک بگیریم
محمدرضا ثقفی، رواج سلفی گرفتن را دستمایه کارتون زیر قرار داده است.

تب سلفی! 

رواج سلفی گرفتن

رواج سلفی گرفتن 

منبع: روزنامه شهروند