خداحافظ ی تلخ با ارج
اولین کارخانه تولید لوزام خانگی کشور، ارج رسماً تعطیل و ماشین آلات کهنه این کارخانه هم به فروش گذاشته شد تا پایان عمر برند ۸۰ ساله ایرانی اینگونه رقم بخورد.

 ارج رسماً تعطیل شد!

ارج رسماً تعطیل و ماشین آلات کهنه این کارخانه هم به فروش گذاشته شد

ارج رسماً تعطیل و ماشین آلات کهنه این کارخانه هم به فروش گذاشته شد 

 

منبع: روزنامه شهروند