این جریمه رو هم شما تحویل بگیر آقای راننده
جریمه پرتاب آشغال از خودرو به همین سرعت تقدیم میشود.

 جریمه پرتاب آشغال از خودرو

جریمه پرتاب آشغال از خودرو

جریمه پرتاب آشغال از خودرو

منبع: ارسالی کاربران