این هم روزگار پرستارها زیر مشت و لگد+ عکس
در حاشیه افزایش برخوردهای خشونت آمیز پزشکان با پرستاران!

این پرستارهای کتک خور!

915449_596.jpg

افزایش برخوردهای خشونت آمیز پزشکان با پرستاران


منبع: روزنامه وقایع اتفاقیه