سود واقعی تسهیلات برخی بانک‌ها، ۸۰ درصد است
در خبرها آمده بود که سود واقعی تسهیلات برخی بانک‌ها، ۸۰ درصد است!

سود واقعی تسهیلات بانک‌ها

نعیم تدین این مطلب را دستمایه کارتون زیر در روزنامه «شهروند» قرار داده است.

سود واقعی تسهیلات برخی بانک‌ها، ۸۰ درصد است!

سود واقعی تسهیلات برخی بانک‌ها، ۸۰ درصد است!


منبع: روزنامه شهروند