متکدی میلیاردر
درآمدهای نجومی متکدیان در چهار راه های شهر.

 متکدیان در چهار راه های شهر

درآمدهای نجومی متکدیان در چهار راه های شهر

درآمدهای نجومی متکدیان در چهار راه های شهر

منبع: روزنامه شهروند