عاقبت دیوار مهربانی
یک دیوار رنگارنگ، چند میخ، کلمه مهربانی و دیگر هیچ. این است حال و روز این روزهای دیوار مهربانی در پایتخت...آیا عمر دیوار مهربانی به پایان رسیده است؟

 حال و روز این روزهای دیوار مهربانی

عاقبت دیوار مهربانی!

عاقبت دیوار مهربانی!


منبع: شهروند