متلک جالب به آمدن ترامپ بجای اوباما
حاشیه‌های انتخاب ترامپ و مواجهه اتحادیه اروپا با این انتخاب سوژه جدید سایت کگل شده است.

 حاشیه‌های انتخاب ترامپ

688_600.jpg

 

منبع: cagle.com