غم انگیزترین حراج تاریخ
«حراج آب» عنوان کارتون نعیم تدین در شهرونگ است.

کارتون: عجیب ترین حراج

غم انگیزترین حراج تاریخ!

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: shahrvan-newspaper.ir