کاریکاتور

مرغ توالتی هم رسید
دختران خوش گذران سارق
روزهای تلخ هفته ای که گذشت