کاریکاتور

احمدی‌ نژاد و رفقا در شهر ری
مسکن مهر یا مسکن تیر
طایفه گداها در تهران