کاریکاتور

خانم اون سفره رو بنداز الان محکوم رو میارن
سوچی، بانوی صلح و جنگ
ادعای