کاریکاتور

آخرین وضعیت جیب شما...!
کارکاتور: ازدواج با فرزند خوانده!