کاریکاتور

یه عکس پرمعنا: پارو بزن
 این هم رقبای جدید روحانی