عناوین دوره هائی که مرکز آموزش علمی-کاربردی رعد دانشجومی پذیرد
عناوین دوره هائی که مرکز آموزش علمی-کاربردی رعد در مهر 1394 دانشجومی پذیرد به شرح ذیل می باشد.

دوره هائی که مرکز آموزش علمی-کاربردی رعد در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجومی پذیرد به شرح ذیل می باشد.


کاردانی:
1- کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی
2- کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرافیک
3 - کاردانی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی
4- کاردانی حرفه ای حسابداری -حسابداری صنعتی
5- کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتر

pazireshslide_show_1.jpg

کارشناسی :
1- کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی
2- کارشناسی حرفه ای گرافیک-تزئینی و محیطی
3- کارشناسی حرفه ای گرافیک-تصویر سازی
4- مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات

زمان ثبت نام جهت دوره های کاردانی: 7 الی 14 مرداد 1394 از طریق سایت سنجش
زمان ثبت نام جهت دوره های کارشناسی متعاقباً اعلام می گردد.

منبع:مرکز آموزش علمی کاربردی رعد