براساس ماده 2، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی با تابعیت ایرانی است که برای مدت نامحدود تأسیس می‌گردد و مرکز آن در تهران است...

به گزارش فردا،  بنابر ماده یک اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی، در جهت تحقق اهداف مندرج در کلیات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی که از این پس در این اساسنامه به اختصار «دانشگاه» نامیده می‌شود، تأسیس می‌گردد.
براساس ماده 2، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی با تابعیت ایرانی است که برای مدت نامحدود تأسیس می‌گردد و مرکز آن در تهران است. تغییر این محل، با پیشنهاد هیات مؤسس موضوع ماده 8 این اساسنامه و تصویب دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان‌پذیر است.
هچنین حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث ایجاد واحدهای وابسته، به تناسب رشته با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.
براساس ماده4 این اساسنامه دانشگاه از تاریخ صدور جواز تأسیس توسط شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسمیت می‌یابد و رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه خواهد بود.
همچنین دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء ، مدیران و دیگر ارکان و مسوولین دانشگاه هیچ‌گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.
براساس ماده6، دانشگاه تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن و حسب مورد مقررات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
 
ارکان دانشگاه
بنابر ماده هفت این اساسنامه ارکان دانشگاه عبارتند از: هیات مؤسس، هیات امناء، رییس دانشگاه،
شورای دانشگاه.
همچنین هیات مؤسس مرکب از 9 نفر شامل آقایان: اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده می‌باشد و چنانچه اعضاء هیات مؤسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء ، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا هر علت دیگر به 6 نفر کاهش یابد، هیات مؤسس می‌باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف مدت 3 ماه برای عضویت در هیات مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نماید.
براساس تبصره ماده 8، چنانچه هر یک از اعضای هیات مؤسس در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه غیرمتوالی و به طور غیرموجه شرکت نکنند مستعفی تلقی می‌شوند و طبق مفاد ماده فوق جایگزین آنها تعیین می‌شود.
همچنین چنانچه هیات مؤسس طبق حکم قسمت اخیر ماده فوق و ظرف مدت 3 ماه افراد جایگزین را برای عضویت در هیات مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد ندهد، شورا رأساً اقدام به معرفی و تصویب افراد جایگزین خواهد نمود.
بنابر ماده 9 وظایف و اختیارات هیات مؤسس شامل کسب امتیاز تأسیس از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح، معرفی اعضاء پیشنهادی برای تکمیل هیات مؤسس طبق ماده 8 فوق و براساس اکثریت دوسوم آراء اعضای باقی‌مانده از هیات مؤسس، نظارت مستمر بر فعالیت‌های دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده موضوع ماده 1 و ارائه گزارش سالیانه از نظارت و بازرسی خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تنظیم و تصویب آیین‌نامه داخلی هیات مؤسس با رعایت مفاد این اساسنامه است
براساس ماده 10 اساسنامه اصلاحی اعضاء هیات امناء عبارتند از پنج نفر از اعضاء هیات علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار نفر از اعضای هیات مؤسس که حتماً یک نفر از آن‌ها روحانی باشد، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آن‌ها، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).
براساس تبصره ماده 10، مدت عضویت هیات امناء چهار سال بوده و در اولین جلسه از بین اعضاء یک نفر به ریاست هیات انتخاب می‌شود همچنین احکام اعضاء هیات امناء با امضاء رئیس هیأت مؤسس صادر خواهد شد.
 
وظایف و اختیارات هیئت امناء
بنابر ماده 12وظایف و اختیارات هیات امناء شامل تصویب سازمان و تشکیلات دانشگاه و آئین‌نامه‌های مالی و اداری که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود، تصویب بودجه دانشگاه و پیشنهاد طرح‌های توسعه آن به دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین خزانه‌دار دانشگاه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حساب‌های بانکی به نام دانشگاه و حق برداشت از حساب‌های آن را دارند و تعیین حسابرس برای دانشگاه، تأیید و تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرسی و سپس تقدیم گزارش به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
همچنین براساس همین ماده پیشنهاد رییس دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدور حکم توسط رئیس هیات امناء پس از تصویب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، عزل رئیس دانشگاه، جلب کمک‌های مالی و امکانات، تصویب مقررات مربوط به اعضاء هیات علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا.، پیشنهاد هر نوع تأسیس، توسعه یا انحلال واحدهای دانشگاه به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنظیم آئین‌نامه مالی و معاملاتی و ارائه آن به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 15 کلیات آئین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی جزء وظایف و اختیارات هیات امناء قرار می‌گیرد.
براساس ماده12، از دیگر وظایف و اختیارات هیات امناء، پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آئین‌نامه چگونگی دریافت آن جهت تصویب حسب مورد به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنظیم و تصویب آئین‌نامه داخلی هیات امناء ، تصویب اخذ وام، تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی دانشگاه، تصویب آئین‌نامه تشکیل شورای دانشگاه، تصویب ظرفیت پذیرش دانشجویان که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌گردد، است.
هچنین بر اساس بند "ی" ماده12 انتخاب رئیس واحدهای مراکز استان و واحدهایی که دارای 5000 دانشجو به بالا می‌باشد به پیشنهاد رئیس دانشگاه و همچنین تأیید هیأت امناء و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشدهمچنین انتخاب رؤسای سایر واحدها به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید هیأت امناء و حسب مورد تصویب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. صدور حکم برای مدت چهار سال توسط رئیس دانشگاه انجام می‌شود.
در تبصره یک ماده 12 آمده است، هر نوع توسعه، ایجاد رشته جدید، ایجاد ظرفیت و سایر موارد مربوط با پیشنهاد هیأت امناء و طبق ماده 3 این اساسنامه با تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
همچنین هیات امناء در انجام وظایف خود، مقررات و ضوابط قانونی کشور و به ویژه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت خواهد کرد.
براساس ماده 13 اساسنامه اصلاحی، اداره امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیئت امناء و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم رئیس هیئت امناء برای مدت 4 سال منصوب می‌شود.
بنابر تبصره یک این ماده پذیرش استعفا و یا عزل رئیس دانشگاه پس از تصویب هیات امناء با حکم رئیس هیات امناء خواهد بود.
همچنین در صورتی که بیش از دوسوم اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قائل به فقدان صلاحیت رئیس دانشگاه باشند، هیأت امناء مکلف به عزل وی و معرفی فرد جایگزین می‌باشد.
 
وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه
بر اساس ماده 14 وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه شامل،‌ اجرای مفاد اساسنامه، مقررات و ضوابط و سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشگاه و ایجاد هماهنگی میان مسؤولان آموزشی و پژوهشی و دانشجویی و سایر واحدهای تحت مدیریت و ارسال گزارش سالانه به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، شرکت در جلسات هیئت ‌امناء به عنوان دبیر، نصب و عزل رؤسای واحدها و مسئولانی که مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه انجام وظیفه می‌نمایند، تهیه و تنظیم بودجه سالانة دانشگاه و واحدهای تابعه و ارائه آن به هیئت امناء برای تصویب، ارائه پیشنهادهای مربوط به تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها و مؤسسات تابعه به هیئت امناء، تهیه و تنظیم سازمان و تشکیلات دانشگاه و آئین‌نامه‌های مربوط و ارائه آن به‌هیئت امناء برای تصویب و ایجاد هماهنگی لازم در بهره‌وری از امکانات علمی، آموزشی، پژوهشی و فنی و جذب نیروهای مورد نیاز برای نیل به اهداف دانشگاه است
بنابر ماده 21 وظائف و اختیارات هیات مؤسس و هیات امناء دانشگاه قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
همچنین در کلیه موارد مندرج در این اساسنامه که هر یک از ارکان دانشگاه موظف به ارائه گزارش به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، گزارش مزبور بایستی در چارچوب محورها و موضوعات مورد نظر شورای عالی و وزارتین مزبور ارائه شود.
بر اساس ماده23 انحلال دانشگاه به پیشنهاد دوسوم اعضای هیات مؤسس و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود. پس از تصویب انحلال دانشگاه، هیات تصفیه‌ای مرکب از 9 نفر (دو نفر به انتخاب هیات مؤسس و دو نفر نماینده وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پنج نفر نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی) با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه را برعهده خواهند داشت.
همچنین طبق ماده24 هرگونه تغییر و اصلاح این اساسنامه مطابق دو راهکار ذکر شده در این ماده صورت می‌پذیرد.
براساس راهکار اول بنا به پیشنهاد هر یک از هیأت‌های مؤسس و امناء دانشگاه و حسب مورد تأیید شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس راهکار دوم یعنی بنا به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی هرگونه تغییر و اصلاح این اساسنامه صورت خواهد گرفت.
این مصوبه توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 28 فرودین ماه سالجاری جهت اجرا ابلاغ گردید.
 
  گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: fardanews.com