پس از كش و قوس‌های فراوان بالاخره آيين‌نامه نقل و انتقال دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تصويب و اعلام شد...
 
 
 
 
 به گزارش خبرگزاری فارس، در مقدمه این آیین‌نامه است كه این آئین‌نامه به منظور تسهیل در انتقال و میهمانی دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر متقاضی به نزدیك‌ترین دانشگاه محل زندگی خانواده، تدوین می‌شود.

در این آیین‌نامه تعاریف به صورت زیر است:

میهمان: در مواردی كه دانشجو برای نیمسال تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل تحصیل خـود می‌كند به عنوان دانشجوی میهمان برای همان نیمسال در دانشگاه مقصد شناخته می‌شود.

میهمان دائم: دانشجو، تمام واحدهای خود را به صورت میهمان می‌گذراند و در پایان هر نیمسال تحصیلی ریزنمرات وی به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیلات، مدرك ایشان توسط دانشگاه مبدأ صادر می‌شود.

میهمان مبنا: میهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش كشور

انتقال: تغییر محل تحصیل دانشجو از یك دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته، همان دوره و همان مقطع تحصیلی است.

دانشگاه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی

مؤسسه: دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی

گروه: تعدادی از دانشگاه‌ها و مؤسسات كه براساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال در یك ردیف قرار گرفته‌اند.

ماده 2) در این آیین‌نامه، دانشگاه‌‌ها و مؤسسات به هشت گروه دسته بندی شده‌اند. توضیح این‌كه این دسته بندی صرفاً بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقالی بــوده و نشان دهنده اولویت یا برتری دانشگاه‌ها نیست.

تبصره: گروه بندی در دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی یك تا پنج آن دانشگاه است.

ب- میهمان شدن

ماده3) میهمان مبنا: در صورتی كه سكونت دائمی والدین دانشجو در نزدیك‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، با احراز شرط زیر دانشجو می‌تواند میهمان مبنا شود:

برای هر یك از دانشگاه‌های گروه‌های 2 تا 6 ، كسب حداقل 85 درصد ،دانشگاه‌های گروه 7 ، كسب حداقل 90 درصد و برای دانشگاه‌های گروه 8 ، كسب حداقل 95 درصد نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته در دانشگاه مقصد یا نظر كمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات وفناوری.

تبصره1: دانشجو می‌تواند پس از اعلام قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش كشور یا در حین تحصیل در دانشگاه مبدأ درخواست میهمان مبنا را ارائه كند.

تبصره2: این ماده توسط سازمان سنجش آموزش كشور بر اساس دستور العمل آن سازمان اجرا و داوطلب باید مستقیماً با آن سازمان مكاتبه كند.

ماده4) میهمان : در صورتی كه دانشجو حداقل یك نیمسال تحصیلی را در دانشگاه یا مؤسسه مبدأ با میانگین كل حداقل 13 گذرانده باشد، می‌تواند تقاضای میهمان شدن كند.

تبصره 1: مدت میهمانی می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد تا سه نیمسال برای مقطع كارشناسی پیوسته و دو نیمسال تحصیلی برای مقاطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته ادامه یابد. پس از آن دانشجو باید یا به دانشگاه مبدأ بازگردد یا با احراز شرایط مندرج در این آئین‌نامه تبدیل به میهمان دائم شده یا به دانشگاه مقصد منتقل شود.

تبصره 2: میهمان شدن در دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه بندی، به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا نظر كمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امكان‌پذیر است.

تبصره3: : در صورتی كه سكونت دائمی والدین دانشجو در نزدیك‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد، دانشگاه‌ها باید درصورت احراز یكی از شرایط زیر نیز با میهمان شدن وی موافقت كنند.

3-1- ازدواج رسمی دانشجوی دختر (در زمان دانشجویی) در صورتی كه محل اشتغال دائم همسر دانشجو، قبل از ازدواج، در نزدیك‌ترین محل به دانشگاه مقصد باشد.

3-2- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده، در زمان دانشجویی به طوری كه وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان كفیل خانواده شناخته شود.

3-3- بیماری خاص دانشجو به تأیید مراجع ذیصلاح

3-4- معلولیت مؤثر دانشجو كه در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد.

تبصره4: میهمان شدن دانشجویان مؤسسات، بدون شرط گروه‌بندی، فقط در مؤسسات امكان پذیر است.

تبصره5: دانشجویان دانشگاه پیام نور برای میهمان شدن در مراكز و واحدها، نیاز به كسب حداقل میانگین ندارند.

ماده5) میهمان دائم: دانشجوی میهمان در صورت كسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان همان رشته در دانشگاه مقصد در دو نیمسال متوالی، می‌تواند با موافقت دانشگاه‌های مبدأ و مقصد یا كمیسیون مركزی بررسی موارد خاص میهمان دائم شود.

تبصره : در صورت میهمانی دائم، نیازی به مراجعه دانشجو در هر نیمسال به دانـشگاه مبدأ نیست و صرفاً در پایان هر نیمسال، كارنامه دانشجو به دانشگاه مبدأ ارسال و در پایان تحصیل، مدرك توسط دانشگاه مبدأ صادر خواهد شد.

ماده 6) انتخاب واحدهای درسی دانشجوی میهمان، چه به صورت تك درس و چه به صورت نیمسال تحصیلی كامل، باید با تأیید دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تبصره 1: دانشجویان دوره روزانه دانشگاه‌ها در دوران میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه مطابق تعرفه دانشجویان نوبت دوم هستند.

تبصره 2: دانشجویان مؤسسات و نوبت دوم دانشگاه‌ها در طول دوره میهمانی، ملزم به پرداخت شهریه ثابت به مؤسسه یا دانشگاه مبدأ و كل شهریه ثابت و متغیر به مؤسسه یا دانشگاه مقصد هستند.

ماده 7) واحدهایی را كه دانشجوی میهمان در یك دانشگاه می‌گذراند عیناً در كارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین كل او منظور خواهد شد.

ماده 8) مدرك فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان، در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صـادر می‌شود.

ماده 9) سقف پذیرش دانشجوی میهمان در هر سال تحصیلی برای تمام دانشگاه‌های گروه‌های 7 و 8 ، 20 درصد و برای گروه‌های 2 تا 6 ، 25 درصد تعداد پذیرش كل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است.

تبصره: سقف پذیرش دانشجویان میهمان برای مؤسسات در هر سال تحصیلی، 15درصد تعداد پذیرش كل دانشجویان ورودی همان سال تحصیلی است. مؤسسات مبدا موظفند در صورت تطبیق درخواست میهمانی دانشجو با مفاد این آئین‌نامه، تا سقف فوق‌الذكر با تقاضاها موافقت كنند.

ج- انتقال

ماده 10) انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر، مشروط به كسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی‌های همان سال و همان رشته در دانشگاه مقصد، در مدت حداقل سه نیمسال متوالی میهمانی برای مقطع كارشناسی پیوسته و دو نیمسال متوالی برای مقاطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته است.

تبصره: انتقال به دانشگاه‌های هم گروه یا سایر گروه‌ها، بدون لحاظ گروه‌بندی به شرط موافقت دانشگاه‌های مبدا و مقصد یا نظر كمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امكان‌پذیر است.

ماده 11) انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه‌ها، از دانشگاه پیام نور به دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌ها و از مؤسسات به دانشگاه‌ها ممنوع است ولی انتقال به عكس یا از دانشگاه پیام نور به مؤسسات با رعایت مفاد این آیین نامه بلامانع است.

تبصره: انتقال دانشجویان دانشگاه پیام نور بر اساس نواحی پنج گانه است و انتقال از ناحیه بالاتر به ناحیه هم تراز و پایین‌تر بلامانع است.

د- شیوه اجرا

ماده 12) دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خود را با ذكر مورد در اردیبهشت ماه هر سال برای نیمسال اول و آبان ماه هر سال برای نیمسال دوم به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم كند.

ماده 13) دانشگاه مبدأ موظف است بر اساس مفاد این آیین‌نامه، درخواست دانشجو را بررسی كرده و در صورت داشتن شرایط در نیمه اول خرداد ماه برای نیمسال اول و نیمه اول آذر ماه برای نیمسال دوم ریز نمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال كند. دانشگاه مقصد مكلف است حداكثر تا 10 شهریور ماه برای نیمسال اول و تا 15 دی ماه برای نیمسال دوم نتیجه را به دانشگاه مبدا و دانشجو اعلام كند.

تبصره1: درصورت عدم موافقت با درخواست دانشجو از طرف دانشگاه‌های مبداء یا مقصد لازم است دانشگاه یا مؤسسه، دلایل عدم موافقت با درخواست دانشجو را، كتباً به وی اعلام كند.

تبصره2: درصورتی كه دانشجو خود را واجد شرایط بداند، مدارك مربوطه را، به كمیسیون بررسی موارد خاص استانی جهت رسیدگی ارائه می‌كند. در صــورت عدم موافقت كمیسیون مذكور، دانشجو می‌تواند مدارك مربوطه را، به كمیسیون مركزی بررسی موارد خاص جهت رسیدگی نهایی ارائه دهد.

در هر حال، آرای كمیسیون بررسی موارد خاص استان و مركز، بنا به مورد برای تمام دانشگاه‌هـا و مـؤسسـات لازم الاجراست.

ماده 14) در صورت انتقال، واحدهای گذرانده شده دانشجو كه نمرات آنها 12 یا بالاتر است پذیرفـتــه می‌شود و پذیرفتن واحدهای با نمره كمتر از 12، برعهده دانشگاه مقصد است.

تبصره: تمام نمرات درسی دانشجو در دانشگاه مبدا اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی، عیناً در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین كل او محسوب می‌شود.

ماده 15) مدرك فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می‌شود. واحدهای گذرانده دانشجو در دانشگاه‌های مبدأ و مقصد با ذكر میانگین نمرات آنها در مدرك صادره قید می‌شود.

ماده 16) انتقال دانشجو در طول مدت تحصیل، در هر مقطع تحصیلی فقط یك بار مجاز است.

ماده 17) در تمامی موارد میهمانی، میهمانی دائم و انتقال و با شرایط مساوی اولویت با دانشجویــان دختر است.

هـ- نظارت بر اجرای آئین‌نامه

ماده 18) انتقال و میهمانی دانشجویانی كه مشمول یكی از بندهای این آئین نامه هستند، احتیاجی به بررسی و طرح در جلسات كمیسیون بررسی موارد خاص یا شورای انتقال دانشگاه‌ها نداشته و ایجاد تسهیل در امر انتقال یا میهمانی براساس بندهای این آئین‌نامه، برای تمام دانشگاه‌ها و مؤسـســات لازم الاجرا است.

مسئولیت حسن اجرای این آئین‌نامه در هر دانشگاه یا مؤسسه به عهده رئیس آن دانشگاه یا مؤسسـه است.

ماده19) نظارت بر اجرای این آئین‌نامه به عهده معاونت دانشجویی وزارت است. دانشگاه‌ها و مؤسسات موظفند در شروع هر نیمسال اسامی، رشته، مقطع و دوره دانشجویان انتقالی و میهمان را به همراه دلیل موافقت به معاونت دانشجویی وزارت (اداره كل امور دانشجویان داخل) جهت تطبیق با مفـاد آئین نامه اعلام كنند.

ماده 20) هرگونه تخلف از آئین‌نامه یا عدم اجرای مفاد آن تخلف اداری محسوب شده و قابل پیگیری است.
 
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:farsnews.com