دانشگاه

جعل مدرک تحصیلی با ۱۰میلیون تومان!
زمان احتمالی بازگشایی دانشگاه‌ ها در ترم جدید
تصمیم دانشگاه‌ ها برای امتحانات پایان ترم
کلاس‌ های دانشگاه شهید بهشتی غیرحضوری شد
۴ واحد دانشگاه آزاد تعطیل شد
قطع همکاری اروپایی‌ ها با دانشگاه تربیت مدرس