محمد  سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات د ر د ولت محمود  احمد ی‌نژاد  و نمایند ه تهران د ر مجلس د ر نطق د یروز خود  از اد بیات خاصی استفاد ه کرد .

محمد  سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات د ر د ولت محمود  احمد ی‌نژاد  و نمایند ه تهران د ر مجلس د ر نطق د یروز خود  از اد بیات خاصی استفاد ه کرد . او با اشاره به بررسی برجام گفت: «قانون اساسی بر الزام ورود مجلس به متن توافق حکم می‌کند ، اما عد ه‌ای د رصد د  لق کرد ن آن هستند .

باید  به آنها گفت شما چه کاره‌اید که برای مجلس تعیین تکلیف می‌کنید ؟!»به گفته او، آنهایی که بچه‌هایشان مقیم غرب هستند ، اد عای پذیرش مسوولیت قانونی و شرعی‌شان به د رد «عمه قزی» می‌خورد ! زیرا متن حاضر می‌گوید  تعهد ات ایران بسیار سنگین، طولانی‌مد ت، عمیق و فراهسته‌ای است.

منبع:خبرآنلاین

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
X