جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های شهر تهران در اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای و نیز بازگشایی مجدد سفارت انگلیس روز گذشته مقابل مجلس تجمع کردند.

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

تیکه کلام جناب خان علیه توافق!

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

اعتراض به برخی مفاد توافق هسته‌ای

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

عکس اعتراض به برخی تهدیدات توافق هسته‌ای

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

تیکه کلام جناب خان علیه توافق!

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

عکس تیکه کلام جناب خان علیه توافق!

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

اعتراض به توافق هسته‌ای

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

عکس تیکه کلام جناب خان علیه توافق!

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

تیکه کلام جناب خان علیه توافق!

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

تیکه کلام جناب خان علیه توافق!

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

تیکه کلام جناب خان علیه توافق!

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

تیکه کلام جناب خان علیه توافق!

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

تیکه کلام جناب خان علیه توافق!

اعتراض به برخی مفاد و تهدیدات توافق هسته‌ای

تیکه کلام جناب خان علیه توافق!

 

منبع:مهر

 

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X