چند رسانه ایی

تاج زاده: راهی جز بازگشت به مردم خود و احترام به آنها برای حل مشکلات نداریم
اعتراض گسترده کسبه و بازاریان تهران
بدل کیم جونگ اون