متن چند پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان
روز یکشنبه هفته گذشته لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور کار مجلس بود. و صدها پیامک برای نمایندگان ارسال شد که آنها را از رای به این لایحه بازدارد.

پیامک‎ها بعضا متن‎های تهدید آمیز داشت

روز یکشنبه هفته گذشته لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دستور کار مجلس بود. حال آنکه از روز قبل از آن صدها پیامک برای نمایندگان ارسال شده بود که آنها را از رای به این لایحه بازمی‎داشت. پیامک‎هایی که بعضا متن‎های تهدید آمیز داشت. آنچه در ادامه می‎بینید، محتوای برخی از این پیامک‎هاست.

متن چند پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان