گزارش

روس‌ها هم از بازار نفت ایران رفتند
ایرانی‌ها در آبان چقدر چک کشیدند؟
درگیری خونین نیرو‌های نظامی با اشرار در بردسیر
هند چقدر از ایران نفت خرید؟