نتايج تحقيقات ستاره شناسان بين المللی نشان می دهد که درخشش ستاره قطبی پس از يک قرن کاهش به دلايل نامعلومی به شدت تغييرات دوره ای درخشانی را نشان می دهد و به زمان مرگ خود نزديک می شود.

 

به نظر می رسد که ستاره قطبی به لحظه مرگ خود نزدیک می شود به طوری که نتایج تحقیقات گروهی از ستاره شناسان اسکاتلندی، استرالیایی و آمریکایی که نتایج یافته های خود را در کنفرانس "ستاره های آرام 15" در اسکاتلند ارائه کرده اند، نشان می دهد این ستاره پس از یک قرن کاهش نور، به طور ناگهانی به شدت نورانی و درخشان شده است.

ستاره قطبی نقطه جهت یابی دریانوردان از گذشته تا به امروز بوده است. موقعیت این ستاره همیشه روی قطب شمال ثابت است. ستاره قطبی در دب اصغر در فاصله 433 سال نوری از زمین واقع شده و جز گروه قیفاووسها است. قیفاووسها گروهی از ستارگان قابل تغییر هستند که در پایان زندگی آنها تغییرات نور دیده می شود.

براساس گزارش "ای بی سی ساینس"، نتایج این تحقیقات که در مجله The Astrophysical Journal منتشر شده است، نشان می دهد که در ستاره قطبی، تغییرات تنها در چند روز و به دلایل نامعلومی اتفاق افتاده است. این پدیده از 10 درصد در مدت 100 سال قبل به 2 درصد تا پایان دهه 90 کاهش یافت.

 

اکنون این دانشمندان در نهایت شگفتی مشاهده کردند که تغییرات میزان درخشش این ستاره به 4 درصد افزایش یافته است.
منبع:jamejamonline.ir