متخصصین آمریکایی کمپانی Advanced Cell Technology گلبول های قرمز مصنوعی خون را ساختند. این گلبول ها از سلول های بنیادی جنینی انسان (embryonic stem cells) گرفته شده بودند.
به گزارش نووستی سازندگان خون مصنوعی اطمینان خاطر می دهند که گلبول های قرمز مصنوعی
 
 می توانند همانند سلول های خون اهدایی بطور موثر اکسیژن را به اعضای بدن برسانند. بدین ترتیب
 
 پزشکان می توانند نگران کمبود خون اهدایی نباشند و از این پس می توان خون را به میزان لازم تولید
 
 کرد.

البته فعلاً دانشمندان نتوانسته اند گلبول های قرمز برای افراد دارای گروه های خونی منفی بسازند. پژوهش در این زمینه ادامه خواهد یافت.