دانشمندان موفق به كشف پروتئين مهمي در بدن سوسمار آبي شده‌اند كه به رشد مجدد اعضاي قطع شده حيوان كمك مي‌كند و مي‌تواند زمينه را براي آغاز تحقيقات طب باززايي در انسان هموار نمايد.

گزارش پايگاه اينترنتي رويترز، توانايي سوسمار آبي و سمندرها براي رشد مجدد اعضاي آسيب ديده بدن از ديرباز كنجكاوي زيست شناسان را درپي داشته است. اما چگونگي انجام اين كار براي دانشمندان مشخص نبوده است.

اكنون گروهي از پژوهشگران با انجام تحقيق جديدي پروتيني را به نام "‪ "nAG‬كشف كرده‌اند كه در سلول‌هاي عصبي و پوستي توليد مي‌شود و نقش محوري در توليد يك دسته سلول‌هاي نابالغ "بلستما" (ماده اوليه كه ياخته‌ها از آن بوجود مي‌آيند) ايفا مي‌كند. اين سلولها باعث رشد مجدد عضو از دست رفته مي‌شوند.

اهميت اين پروتيين در آنجاست كه حتي زماني كه يك عصب قطع مي‌شود، كه بطور طبيعي مانع از رشد مجدد آن عضو مي‌شود، دانشمندان توانستند سلولها را از طريق مصنوعي وادار به توليد پروتيين كنند و پروتئين موجب بازيابي اندامها شود.

"آنوپ كومار" و همكارانش از "دانشگاه كالج لندن" در مجله "ساينس" مي‌نويسند اين يافته‌ها مي‌تواند نويدبخش باززايي اندامها در پستانداران باشد.

"ديويد استوكام" از دانشگاه اينديانا گفت، اين يافته مي‌تواند به توضيح اينكه چرا پستانداران از توانايي محدودي براي رشد دوباره اعضاي بدن خود برخوردارند كمك كند و هدايتگر حوزه طب باززايي باشد.

طب بازيابي يك حوزه تحقيقاتي جديد است كه عمدتا بر سلولهاي بنيادي تمركز دارد.